MENU

Open Call for Female Curators from the Visegrad Countries

Open Call for Female Curators from the Visegrad Countries

[ENG]

Katarzyna Kozyra Foundation in partnership with MeetFactory, Easttopics, and Björnsonova (Slovakia) invites female* curators to participate in the Secondary Archive, an online platform for Central and Eastern Europe women artists. The aim of the project is to promote, discover, and rediscover female artists and the most valuable phenomena of contemporary art from the female perspective in the Visegrad countries.

The Archive will collect statements of female artists of three generations – those who were active before 1989, the generation who started their art practice right after the fall of the Communist regime, and the youngest artists, born after 1989. It will serve as an international source of information about Central and Eastern European female art for both art professionals and the wider audience. The project is supported by the Visegrad Fund and helps to build cooperation between art institutions and art professionals in Poland, Czech Republic, Slovakia, and Hungary.

Selected curators will cooperate with the Katarzyna Kozyra Foundation, MeetFactory, Easttopics, and BJÖRNSONOVA. Together with the team of curators for each country, they will be asked to write articles and interview female artists with the aim to develop a research project of women active on the art scene of Visegrad countries, as well as to build a useful narrative for the Archive’s audiences.

DURATION OF THE COOPERATION: 1 October – 15 December 2020
Each selected candidate will get a cash grant of 1000 euro**.

To submit the application, please send both English and native language versions of the following documents:
1) CV
2) Motivation letter containing the topics of research that you would like to work on, relevant to the area of interest of the Secondary Archive.
3) Two or three articles which represent the fields of your professional interest and previous practice. Articles need not have been published, however at least one of them should be in English.

SEND TO: hello@secondaryarchive.org
SUBJECT LINE: Open call for curators
DEADLINE: September 15, 2020, 12 p.m CET

The results of the competition will be announced by September 28, 2020, on the website of the Katarzyna Kozyra Foundation, MeetFactory, Easttopics, and Björnsonova.

SELECTION PROCESS
An international jury consisting of 5 people will be selected by the partner institutions which are involved in the project. The selected jurors will be announced before 15 of September 2020. The decision of the jury shall be final

For questions and additional information please write to hello@secondaryarchive.org

Partners:
Easttopics
www.easttopics.com
MeetFactory
www.meetfactory.cz
BJÖRNSONOVA
www.bjornsonova.com

Visegrad Fund: www.visegradfund.org

*in relation to the definition of female we will accept curators of any gender who consider themselves females.

**even if as a grant the cash award shouldn’t be subject to taxation, this amount must be considered brutto and the final endowment will depend on the laws of each respective country.

Otvorená výzva pre kurátorky z krajín Vyšehradskej štvorky

[SK]

Nadácia Katarzyny Kozyry (Poľsko) v spolupráci s MeetFactory (Česká republika), Easttopics (Maďarsko) a Björnsonova (Slovensko) pozýva kurátorky*, aby sa podieľali pripravovanej online platforme pre umelkyne zo strednej a východnej Európy – Secondary Archive. Cieľom tohto projektu je propagovať, objavovať a znovu-objavovať umelkyne a súčasné umenie z pohľadu žien z krajín vyšehradskej štvorky. Archív bude zhromažďovať výpovede umelkýň troch generácií – tých, ktorá bola aktívne pred rokom 1989, generácie, ktorá začala svoju umeleckú prax po páde komunistického režimu, a tiež najmladších umelkýň narodených po roku 1989. Má slúžiť ako informačný zdroj o umelkyniach strednej a východnej Európy pre umeleckých profesionálov, ale aj širšie publikum. Projekt je podporovaný Vyšehradským fondom a pomáha budovať spoluprácu medzi umeleckými inštitúciami a umeleckými odborníkmi v Poľsku, Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku.

Vybrané kurátorky budú spolupracovať s Nadáciou Katarzyny Kozyry, medzinárodným centrom súčasného umenia MeetFactory, iniciatívou Easttopics a platformou BJÖRNSONOVA. Ich úlohou bude, spoločne s ďalšími vybranými kurátormi a kurátorkami,  pracovať na článkoch a rozhovoroch s umelkyňami, ktoré sa stanú súčasťou výskumného projektu Secondary Archive zameraného na umelkyne aktívne na umeleckej scéne krajín Vyšehradskej štvorky.

TRVANIE SPOLUPRÁCE: 1. októbra – 15. decembra 2020

Vybraná kandidátka obdrží finančnú odmenu vo výške 1 000 eur **

PRIHLÁŠKA V SLOVENSKOM A ANGLICKOM JAZYKU MUSÍ OBSAHOVAŤ :

1) Životopis

2) Motivačný list, v ktorom popíšete na aké témy spadajúce do oblasti záujmu projektu Secondary Archive by ste sa rady zamerali vo svojom výskume

3) Dva alebo tri články približujúce oblasť/i vášho profesionálneho záujmu a predchádzajúcej praxe. Články nemusia byť publikované, avšak aspoň jeden z nich by mal byť v angličtine.

PRIHLÁŠKY POSIELAJTE NA: hello@secondaryarchive.org, do predmetu e-mailu uveďte Open call for curators.

TERMÍN PRE PODANIE PRIHLÁŠKY:  do 15. septembra, 12:00 CET.

Žiadosti zaslané po tomto termíne nebudú do výberového konania prijaté.

VÝBEROVÝ PROCES: Partnerské inštitúcie zapojené do projektu vyberú medzinárodnú porotu zloženú z 5 osôb. Vybraní porotcovia budú vyhlásení do 15. septembra 2020.

Výsledky budú zverejnené do 28. septembra 2020 na webových stránkach Nadácie Katarzyny Kozyry, MeetFactory, Easttopics and Björnsonova.

Rozhodnutie poroty je konečné.

V prípade otázok píšte na adresu hello@secondaryarchive.org

* akceptované budú prihlášky kurátoriek akéhokoľvek pohlavia, ktoré sa považujú za ženy

** finančný príspevok podlieha zdaneniu